Duyurular

Valilik binasında Hazır Beyan Sistemi ile Beyanname Alımı için Stand Açıldı.

Mükellef odaklı hizmet anlayışı gereği olarak, hizmetin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanılarak vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması amacıyla; 26.03.2018 tarihine kadar Rize Valilik binasında; GMSİ, Ücret, Menkul Sermaye İradı,  Diğer Kazanç ve İradı elde eden mükelleflerin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin “Hazır Beyan Sistemi” kullanılarak alınabilmesi için stand açılmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı.

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, birçok vergisel işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesine https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hâlihazırda İnternet Vergi Dairesi şifresi olan, e–Devlet şifresi bulunan, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

• Sicil bilgilerine,

• Borç bilgilerine,

• Elektronik ortamda verdikleri bildirim, beyanname ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklara,

• Emanet defterine kaydedilen tutarlara,

• Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklara,

• Elektronik hacizleri bilgilerine,

• e-Tebligatlarına,

• Vergi ceza ihbarnamelerine,

ulaşabileceklerdir. Ayrıca;

• Borç ödeme,

• e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunma,

• Vergi cezalarında indirim talebinde bulunma,

• Uzlaşma talebinde bulunma,

• Mükellefiyet durum yazısı alma,

• Borç durum yazısı talebinde bulunma,

• Özelge talebinde bulunma,

• Gerçek kişilerde işe başlama, adres değişikliği bildiriminde bulunma,

• Gerçek kişilerde şube açılış bildiriminde bulunma,

• Gerçek kişilerde işi bırakma bildiriminde bulunma,

• İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunma,

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunma,

• Genel dilekçe verme

işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

İnteraktif Vergi Dairesine ulaşmak için tıklayınız.

492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

2019-2023 YILLARI ARASI ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI 

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci ulusal Kalkınma Planı ( 2019-2023 ) hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir.  Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır. Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum yada kuruluşla paylaşılmayacaktır. 01-28.02.2018 tarihleri arasında aktif kalacak ankete  http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/4/325/lang.tr adresinden ulaşılmaktadır. On birinci Ulusal Kalkınma Planı ( 2019-2023 ) kapsamında anket dışında 13-20 Şubat 2018  tarihleri arasında tüm vatandaşlarımıza, kadın ve gençlere yönelik olmak üzere 3 oturumun yer alacağı il toplantıları düzenlecektir. 11. Kalkınma Planı’na katkı sunmak üzere toplantılara katılmak isteyen vatandaşlarımızın http://www.doka.org.tr/TR/Haberler/Gelecegimizi-Birlikte-Planlayalim adresinden toplantı yeri ve zamanını takip ederek ilgili bağlantı adresinden belirtilen iletişim kanalları yoluyla kayıt yaptırması gerekmektedir. Toplantı katılımcı sayısı 100 kişi ile sınırlıdır. Duyarlılığınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticilerinin Defterdarlığımıza Ziyaretleri

 

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Meral ve Genel Sekreter Gafur Karali,Rize Defterdarı Mehmet Doğan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede İlimiz ticaretindeki gelişmeler değerlendirildi. kanun değişiklilikleri ve vergi borçları için gerçekleştirilen yapılandırma ve bu yapılandırmaların taksitlendirilmesi konusunda tüccarımızın bu fırsattan yararlanması gerektiği değerlendirildi. İlimiz ticaretinin gelişmesine yönelik atılması gereken adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.(17 Mayıs 2017)