Duyurular

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

 • 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
 • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

( İnteraktif Vergi Dairesi  veya E- Devlet üzerinden Yapılandırmaya Başvuru yapılabilmektedir)

Valilik binasında Hazır Beyan Sistemi ile Beyanname Alımı için Stand Açıldı.

Mükellef odaklı hizmet anlayışı gereği olarak, hizmetin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanılarak vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması amacıyla; 26.03.2018 tarihine kadar Rize Valilik binasında; GMSİ, Ücret, Menkul Sermaye İradı,  Diğer Kazanç ve İradı elde eden mükelleflerin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin “Hazır Beyan Sistemi” kullanılarak alınabilmesi için stand açılmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı.

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, birçok vergisel işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesine https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hâlihazırda İnternet Vergi Dairesi şifresi olan, e–Devlet şifresi bulunan, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

• Sicil bilgilerine,

• Borç bilgilerine,

• Elektronik ortamda verdikleri bildirim, beyanname ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklara,

• Emanet defterine kaydedilen tutarlara,

• Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklara,

• Elektronik hacizleri bilgilerine,

• e-Tebligatlarına,

• Vergi ceza ihbarnamelerine,

ulaşabileceklerdir. Ayrıca;

• Borç ödeme,

• e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunma,

• Vergi cezalarında indirim talebinde bulunma,

• Uzlaşma talebinde bulunma,

• Mükellefiyet durum yazısı alma,

• Borç durum yazısı talebinde bulunma,

• Özelge talebinde bulunma,

• Gerçek kişilerde işe başlama, adres değişikliği bildiriminde bulunma,

• Gerçek kişilerde şube açılış bildiriminde bulunma,

• Gerçek kişilerde işi bırakma bildiriminde bulunma,

• İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunma,

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunma,

• Genel dilekçe verme

işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

İnteraktif Vergi Dairesine ulaşmak için tıklayınız.

492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

2019-2023 YILLARI ARASI ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI 

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci ulusal Kalkınma Planı ( 2019-2023 ) hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir.  Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır. Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum yada kuruluşla paylaşılmayacaktır. 01-28.02.2018 tarihleri arasında aktif kalacak ankete  http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/4/325/lang.tr adresinden ulaşılmaktadır. On birinci Ulusal Kalkınma Planı ( 2019-2023 ) kapsamında anket dışında 13-20 Şubat 2018  tarihleri arasında tüm vatandaşlarımıza, kadın ve gençlere yönelik olmak üzere 3 oturumun yer alacağı il toplantıları düzenlecektir. 11. Kalkınma Planı’na katkı sunmak üzere toplantılara katılmak isteyen vatandaşlarımızın http://www.doka.org.tr/TR/Haberler/Gelecegimizi-Birlikte-Planlayalim adresinden toplantı yeri ve zamanını takip ederek ilgili bağlantı adresinden belirtilen iletişim kanalları yoluyla kayıt yaptırması gerekmektedir. Toplantı katılımcı sayısı 100 kişi ile sınırlıdır. Duyarlılığınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Alo 140 Terör İhbar Hattı

Terörle mücadele çerçevesinde yapılacak ihbarlara ilişkin iş ve işlemlerin gizlilik kuralları içerisinde daha etkin ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla mevcut ihbar yollarına ilave olarak “ALO 140 TERÖR İHBAR HATTI” kurulmuştur. Vatandaşlarımızın terörle mücadeleye yönelik duyarlılık ve farkındalıklarının yanı sıra “Alo 140 Terör İhbar Hattının” bilinirliğini artırmak ve kullanımını daha da etkinleştirmek amacıyla spot film çalışmaları yapılmıştır.

Kamu Spotu (1) izlemek için Tıklayınız
Kamu Spotu(2) izlemek için Tıklayınız

Taşeron İşçilerin Tespit Tutanağı

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan
İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine
İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ncü Maddelerinin
Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğin “Tespit Komisyonu” başlıklı 8 nci
maddesi ve “İnceleme Kriterleri” başlıklı 9 ncu maddesi uyarınca düzenlenmiş olan tespit tutanağı
ekte yer almaktadır.

TAŞERON İŞÇİLERİN BAŞVURU KOMİSYONU TUTANAĞI

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı Eğitimi Düzenlenmiştir

Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğünce 2017/7 sayılı “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında il koordinatörleri tarafından ilimiz düzeyindeki tüm muhasebe birimlerinde ve muhasebe birimlerine bağlı tüm harcama birimlerindeki mali işlemlerde görevli personellere 27-28/12/2017 tarihlerinde Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sisteminin çalışma esaslarına yönelik eğitimi düzenlenmiştir. İlimiz Defterdarı Mehmet Doğan tarafından  yapılan açılış konuşması ;

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı Eğitimi Açılış Metni

Mali yönetim anlayışımızda önemli yapısal değişimleri beraberinde getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı ile hesap verme kavramları önem kazanmış ve ayrıca karar alma süreçlerinin niteliğini de değiştirmiştir.

Ancak, ülkemizdeki mali yönetim bilişim sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmemiş olması, mükerrer iş süreçlerinin oluşmasıyla birlikte sistemler arasındaki entegrasyon düzeyinin de sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, mali yönetimdeki karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan sağlıklı bilginin üretilmesini ve dolayısıyla sürdürülebilir maliye politikalarının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte temel süreçlerin kağıda dayalı bir şekilde devam ediyor olması mevcut sorunları daha da arttırmaktadır.

5018 sayılı Kanunun ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak amacıyla, gerek Bakanlığımız gerekse ilgili diğer idareler , bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami derecede faydalanarak mali yönetim alanındaki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Ancak Bakanlığımız ve diğer merkezi idareler ile harcamacı kuruluşlar tarafından geliştirilen otomasyon sistemlerinin bütüncül bir yaklaşım sergileyememesi, sistemler arasındaki entegrasyonun sınırlı bir düzeyde kalmasına ve bazı alanlarda mükerrer iş süreçleri oluşmasına neden olmaktadır.

Söz konusu sorunların çözümü, kamu mali yönetim sistemimiz kapsamında yer alan bilişim sistemlerinin, 5018 sayılı Kanunun temel prensipleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasını diğer bir ifade ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi alt yapısının oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Projenin temel amacı, bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin süreçlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge, elektronik imza, otomatik muhasebe gibi yeni teknolojik imkanlara kavuşturulması ve mali yönetim sistemimiz için süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının oluşturulmasıdır. Bütünleşik yapı, yetki ve görev tanımları çerçevesinde farklı kurumların yönetim ve sorumluluğu altındaki sistemlerin, birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilmiş genel mimarisidir. Böylelikle kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçler, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda bilgi paylaşımında bulunan yazılımlar aracılığıyla yürütülebilir hale gelmiş olacaktır

Proje ile harcama süreçlerindeki kontrol düzeylerinin arttırılması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, finansal raporlama imkanlarının geliştirilmesi, Mali süreçlerdeki iş ve işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, Elektronik belgenin yaygınlaşmasıyla birlikte, kağıt kullanımının en aza indirilmesive kağıda dayalı süreçlerden dolayı oluşan sorunların giderilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun “Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi” ile “Yeni Harcama Yönetim Sistemi” temel fonksiyonları itibariyle kullanıma hazır hale gelmiş ve 68 kamu idaresinde pilot olarak devreye alınmıştır. 2018 yılı başından itibaren Merkezi Yönetim Kapsamındaki tüm idareler belirlenen takvim içerisinde Bilişim Sistemi Projesi kapsamına dahil edilecektir.

Mali yönetim sistemimizin, güncel teknolojileri kullanan, yenilikçi ve bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısına kavuşturulması için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin ilimiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum.