RİZE DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ARSA KARŞILIĞI OKUL İLANI

 

S.NoOkul AdıProje NoİliİlçesiMah.Ada/ParselYüzölçümü
(m2)
İnşaat Taban Alanı
(m2)
Toplam İnşaat Alanı
(m2)
Okul Binası Yak. Maliyeti
()
1MERKEZ ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİMEB.2017.16.ÖEMEMRizeMerkezPEKMEZLİ197/22.0191.377,005.250,005.334.000,00
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)
S.NoİliİlçesiMah.Ada/ParselYüzölçümü
(m2)
İmar DurumuTaşınmaz Bilgileri
1İstanbulBeylikdüzü1175/102.175Konut Alanı – Yol
2İstanbulBeylikdüzü1176/41.392Konut
3İstanbulKağıthane4209/9163Konut
4İstanbulKağıthane5639/1384
5İstanbulAtaşehir2197/15158Konut

 

İHALE BİLGİLERİ
Karşılık Hazine Taşınmazlarının Toplam Rayiç Bedeli
()
Top. Okul Binası Çevre Düzen. KDV Dahil Maliyeti
()
Geçiçi Teminat Miktarı
()
İhale Yeriİhale Tarihiİhale Saati
6.965.791,006.923.532,001.047.712,65Eminettin mahallesi, Cumhuriyet caddesi Valilik Binası kat:2 Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü makam Odası No:220 MERKEZ/RİZE26.07.201814:00

 

ARSA KARŞILIĞI OKUL İLANI

 

 1. Arsa karşılığı okul inşaatı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 26/07/2018 tarihi Perşembe günü saat 14:00 de Eminettin Mah. Cumhuriyet Cad. Valilik Binası Kat: 2 Kapı No: 220 Merkez/RİZE adresinde bulunan Rize Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
 2. Tabloda belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projeye göre yapımı planlanan 1 adet okul binasının maliyeti (anahtar teslimi götürü bedel) olan ( Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 6.923.532,00 bedele karşılık tabloda belirtilen 5(beş) adet 6.965.791,00 tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 42.259,00 TL (Kırkikibinikiyüzellidokuz TL) farkın artırılması suretiyle teklif alınacaktır.
 3. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içerisinde ; zemin etüdünü yaptırması ,tip projesi,teknik şartnemesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari,statik,elektrik,mekanik,çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.
 4. Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600(altıyüz) gündür.
 5. Geçici teminat bedeli 1.047.712,65 TL dir. (Birmilyonkırkyedibinyediyüzoniki TL altmışbeş KRS)
 6. İhale dökümanında yer alan belgeler idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında hazırlanan ihale dökümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dökümanlarını satış bedeli (KDV dahil) 500.00 TL (Beşyüz TL) dir.
 7. İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değidir.
 8. Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

 

 

 

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 1. İhale konusu işe ilişkin idare şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler ile idari şartnamenin 10. Maddesinden belirtilen tüm belgeler
 2. Geçici teminat olan 1.047.712,65 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verileceği, nakit yatırılması halinde ilimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de göstrildiği süresiz teminat mektubunu,
 3. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
 4. Tebligat için Türkiyede adres beyanı,
 5. İhale dökümanı bedeli olan 500.00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
 6. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
 7. İstekliler Güvenli Okul Projesi Teknik Şartnamesi’nin 3.1.7 maddesi uyarınca teklif öncesinde yer görme çalışması yapacak, malzeme listesinde yaklaşık olarak verilen tüm kalemler ile ilgili değerleri keşif esnasında hesaplayacaktır.İstekliler yer görme çalışması yaptıklarına dair tutanağı, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili personeli ile birlikte imza altına alarak teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.

*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.rizedefterdarlığı.gov.tr adreslerinden görülebilir. İLAN olunur.